หมวดหมู่บทความ เทิร์นโปรคุณแม่มือใหม่ Step for Baby

Search by tag : ให้ลูกคนโตเป็นมือขวาดูแลน้องเทิร์นโปรคุณแม่มือใหม่, Step for Baby, เทิร์นโปรคุณแม่มือใหม่, Play Q เสริมพัฒนาวัยคิดส์ได้ทุกด้าน


เรื่องคิวทั้ง 6 ของหนู ที่แม่ควรรู้
(1 vote)

ปัจจุบันได้มีการวัดค่าความฉลาดของเด็กในหลายๆ รูปแบบโดยไม่ได้จำกัดแค่เพียงไอคิวหรืออีคิวอย่างที่เราทราบเท่านั้น เพราะมีการค้นพบว่าคนที่มีไอคิวดี อีคิวสูง ไม่ได้แปลว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตเสมอไป และยังพบอีกว่าไอคิวมีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

เสริมลูกให้เก่งด้วยคิว 6 ด้าน

IQ : Intelligent Quotient ความฉลาดทางด้านสติปัญญา
นอกจาก IQ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านพันธุกรรมแล้ว การส่งเสริมด้านพัฒนาการและการเลี้ยงดูก็มีส่วนช่วยเพิ่ม IQได้เช่นกัน ซึ่งพัฒนาการทางด้านสมองของเด็กจะเติบโตเร็วในช่วงอายุ 0 - 5 ปี จะเห็นว่าเราสามารถควบคุม IQ ได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ต่างจาก Q อื่นๆ ซึ่งควบคุมได้ง่ายกว่า เพราะเกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูโดยตรง
เสริมไอคิวให้ลูก
การรับประทานอาหารให้ครบหมู่ และเน้นอาหารที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมอง เน้นอาหารจำพวกปลาทะเลน้ำลึกต่างๆ เพราะมีกรดไขมันโอเมก้า 3 จะมีส่วนช่วยในการบำรุงสมอง อีกทั้งยังต้องพักผ่อนให้เพียงพอ
เสริมทักษะทางด้านภาษา ทั้งการอ่าน การพูด และการเขียน พยายามส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ภาษาด้วยตัวเอง ไม่ใช่เกิดจากการท่องจำเพียงอย่างเดียว
เสริมทักษะด้านการคิดคำนวณ อย่างเช่น ของเล่น เกมต่างๆ โดยดูจากพัฒนาการและความสามารถของลูกเป็นหลัก

EQ : Emotional Quotient ความฉลาดทางด้านอารมณ์
EQ ความฉลาดทางด้านอารมณ์กำลังได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะมีรายงานการศึกษาหลายชิ้นสรุปตรงกันว่า คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและอาชีพการงาน ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปล้วนแต่มี EQ ดีทั้งสิ้น และ EQ สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาขึ้นได้ด้วย คนจึงหันมาให้ความสำคัญกับ EQ กันมาก
EQ คือความสามารถในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมอารมณ์และยับยั้งชั่งใจตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มองโลกในแง่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สถานการณ์รอบข้างได้ดี
เสริมอีคิวให้ลูก
การเสริม EQ ให้ลูกนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ โดยควรเริ่มจากเรื่องง่ายๆ เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน เช่น การปลูกฝังกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย เพราะเด็กจะสามารถควบคุมตัวเองได้ต่อเมื่อพ่อแม่ฝึกระเบียบวินัยให้ รู้จักควบคุมลูก พูดง่ายๆ คือไม่ตามใจในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งพบความสัมพันธ์ว่า เด็กที่พ่อแม่สอนเรื่องระเบียบวินัยดีๆ มักจะเป็นเด็กซึ่งมี EQ ดีตามมา

AQ : Adversity Quotient ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา
คือความสามารถในการที่จะเผชิญกับความยากลำบาก การเผชิญกับปัญหาต่างๆ และเอาชนะอุปสรรคความยากลำบากด้วยตัวเอง ไม่ย่อท้อง่ายๆ จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กได้ออกมากล่าวว่า เด็กในยุคสมัยปัจจุบันนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้น้อยลง สาเหตุเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมทุกอย่าง เด็กไม่คอยได้เจออุปสรรคเท่าที่ควร
เสริมเอคิวให้ลูก
AQ นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เป็นเด็ก นั่นเพราะว่าเด็กจะเรียนรู้วิธีการมองและจัดการปัญหาจากผู้ใหญ่รอบข้าง ว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาที่ต้องยอมจำนน เป็นโอกาสหรือเป็นเรื่องน่าท้าทาย
สอนให้เค้ารู้จักการแก้ปัญหาไม่ใช่การหนีปัญหา เช่นเมื่อลูกทำอะไรผิดพลาดไปในวัยเด็กนั้น คุณแม่อาจจะตั้งคำถามว่า แล้วลูกจะทำอย่างไรต่อไปล่ะ เพื่อฝึกให้เค้าคิดเอง ไม่ใช่จัดการช่วยเขาทุกอย่าง

CQ : Creativity Quotient ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ คือการมีความคิด จินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆ เช่น การเล่นในรูปแบบต่างๆ งานศิลปะ การประดิษฐ์สิ่งของ CQ จะสัมพันธ์กับเรื่องการเล่น ถ้าเด็กได้เล่นอย่างอิสระตามความชอบและเหมาะกับวัย เด็กก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ตามมา
เสริมซีคิวให้ลูก
พ่อแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เช่น การวาดรูปศิลปะต่างๆ การเรียนรู้จากการเล่นที่ไม่ใช่ของเล่นที่มีราคาแพง แต่เป็นการหยิบของใกล้ตัวมาประดิษฐ์เป็นของเล่น เล่านิทานที่ส่งเสริมจินตนาการ เหล่านี้เป็นต้น

MQ : Moral Quotient ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม
คือการเป็นคนที่มีจิตใจดี คิดดีต่อผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เด็กที่มี IQ ดี EQ สูง แต่ถ้ามีระดับคุณธรรมจริยธรรมต่ำก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็เป็นได้ การที่เด็กจะมี MQ เกิดขึ้นได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการที่เด็กรู้จักถูกผิด สิ่งไหนควรทำไม่ควรทำ ซึ่งจะใช้วิธีการบอกด้วยคำพูดอย่างเดียวไม่ได้ ต้องแสดงให้เด็กเห็นอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการสอนด้วยจึงจะได้ผล
เสริมเอ็มคิวให้ลูก
พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก ถ้าพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดี ลูกก็จะซึมซับและ
เลียนแบบสิ่งที่ดีนี้ไปด้วย อาจจะเล่านิทานดีๆ ให้เด็กๆ ฟัง แทรกคุณธรรมในการพูดคุยหรือการสอน
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูก ให้ลูกมั่นใจในการกระทำของพ่อแม่ เมื่อลูกทำผิดลูกก็จะรีบเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นทันที
สอนให้ลูกมีความภูมิใจในตนเอง และภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น ด้วยการชื่นชมลูกและสอนให้ลูกชื่นชม
ในความสำเร็จ และความสุขของคนอื่นอย่างจริงใจ

PQ : Play Quotient ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น
เคยมีคำกล่าวหนึ่งที่กล่าวเอาไว้ว่า เด็กฉลาดได้ด้วยการเล่น เพราะการเล่นสามารถเพิ่มพัฒนาการทางด้านความสามารถของเด็กได้หลายทาง ทั้งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ความเฉลียวฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์และสังคม
เสริมพีคิวให้ลูก
เน้น ให้พ่อแม่เล่นกับลูก เพราะนอกจากจะเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีแล้ว ยังเพิ่มพูนความสุข และสายใยความผูกพันระหว่างครอบครัวได้ด้วย การเล่นที่ไม่ต้องอาศัยของเล่นราคาแพงแต่เป็นการเล่นที่สนุกๆ ง่ายๆ เช่น ขี่คอ เล่นจ๊ะเอ๋ เล่นซ่อนหา เหล่านี้สามารถสร้างเสริมพัฒนาการให้ลูกได้

แสดงแบบโดย ด.ญ.อันเจลา –พรพรรณี ศกุนตะลักษณ์ และคุณแม่จิรวดี

ความเห็น (0)Add Comment
เขียนแสดงความเห็น
 
  smaller | bigger
 

busy
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
นิตยสาร M&C แม่และเด็ก เล่มเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - มีนาคม 2563 (ราย 2 เดือน) ฉบับที่ 552